tirsdag 1. oktober 2013

Hva er de ulike selskapeformene?

Når du skal etablere et selskap må du tidlig vurdere hvilken selskapsform du skal ha. Det er mange ulike organisasjonsformer å velge mellom. I denne artikkelen skal jeg beskrive de tre vanligste: enkeltmann-/enkeltpersonforetak, aksjeselskap og ansvarlig selskap.


Enkeltmannsforetak

Et enkeltmannsforetak (ENK) - også kalt enkeltpersonforetak - er en selskapsform hvor du som enkeltperson er personlig og økonomisk ansvarlig for selskapets gjeld og forpliktelser. Personer som driver denne type selskap betegnes som selvstendig næringsdrivende. De fleste starter med å etablere et selskap som et enkeltmannsforetak, for senere å endre det til et aksjeselskap (AS).


Dersom du er myndig, og foretaket har en norsk adresse, kan du registrere foretaket gratis i Enhetsregisteret og få tildelt et organisasjonsnummer. Det er et krav om at navnet på selskapet skal inneholde etternavnet ditt, men det er ingen krav til oppstartskapital.

Altinn: Kan du, vil du, bør du starte bedrift (pdf)

Dersom selskapet skal drive med innkjøp og videresalg av varer (varehandel), og/eller dersom du har mer enn fem ansatte, er du pliktig til å registrere selskapet i Foretaksregisteret. Denne registreringen er gebyrlagt. Da vil du også blir pliktig til å betale merverdiavgift.

Les også: Vurderer du å bli en gründer

Siden det er du personlig som har det hele og fulle ansvar for selskapet, er du ikke pliktig til å sende inn regnskap til Brønnøysundregistrene dersom inntekten/verdi av eiendeler er under 20 millioner i året og du ikke gjennomsnittlig har mer enn 20 årsverk ansatt. Du er imidlertid bokføringspliktig

Nettooverskudd fra bedriften er skattepliktig, og du skal personlig skatte på denne på samme måte som f.eks. lønnsinntekt fra en annen arbeidsgiver. Du skal skatte for hele overskuddet i din private selvangivelse uavhengig om du privat (deg eller ektefelle) tar ut deler av overskuddet eller ikke. Dersom du har annen arbeidsinntekt og nettotap, vil tapet være fradragsberettiget. 

Altinn: Starte og drive bedrift
Altinn: Etablererguiden (pdf)

Dette er en selskapsform som er egnet ved oppstart av bedrifter med minimal økonomisk risiko og lave investeringsbeløp. Når risiko og investeringer øker bør du vurdere å gå over til et aksjeselskap. I forhold til de andre selskapsformene gir skattereglene dårligere utfall ved denne selskapsformen.

Miniforetak.no: Slik betaler du skatten som selvstendig næringsdrivende. 
Altinn: Skatt for enkeltpersonforetak (forskuddsskatt)  
Tips og råd til deg som skal starte enkeltmannsforetak (pdf)

Ansvarlig selskap (ANS eller DA)

Det finnes to ulike former for ansvarlig selskap. Begge formene krever minimum to eiere, og er derfor en selskapsform som er egnet dersom to eller flere skal starte opp et selskap sammen. Denne selskapsformen har heller ikke krav om egenkapital ved oppstart, og det er eierne som er personlig ansvarlig for verdier og gjeld som selskapet pådrar seg. Graden av ansvar er avhengig av om dere oppretter et ANS eller et DA.

I et ANS, ansvarlig selskap (med udelt ansvar), hefter samtlige eiere på hele gjelden. I praksis betyr det at en kreditor kan innkreve hele gjelden fra en eier - f.eks. den med best betalingsevne.  I et DA, ansvarlig selskap med delt ansvar, deles risikoen mellom eierne etter en fastsatt ramme. Alle eierne vil fremdeles ha et samlet ansvar for selskapets gjeld, men kan bare belastes opptil sin eierandel i selskapet.

Eierne i et ANS eller DA kalles for deltakere, og de må alle være myndige. Selskapet må ha en norsk adresse, men eierne må ikke bo i Norge. Eierne må opprette en skriftlig avtale for selskapet som alle skal undertegne. Her skal blant annet formålet beskrives og den enkelte eiers andel av innskutte verdier komme frem.

Altinn dokumentmaler: MAL Selskapsavtale for ANS (doc), MAL Selskapsavtale for DA (doc), MAL Kompanjongavtale (doc)

Dere registrerer selskapet i Enhetsregisteret, og er pliktig til å registrere selskapet i Foretaksregisteret. 

På lik linje med enkeltmannsforetak, er ikke ansvarlige selskap skattesubjekter. Ansvaret for å innbetale skatt ligger hos eierne. Forskuddsskatt skal betales for den kvartalvise perioden som inntekten oppstår i. Skattekontoret beregner hvor mye som skal innbetales på bakgrunn av forrige års overskudd. Dersom det er et nyopprettet selskap, har eierne en plikt til selv å kontakte Skattekontoret og oppgi hva de forventer av overskudd i det første året.

Skatteetaten: Deltakermodellen
Altinn: Skattelegging av deltakere i ansvarlig selskap

Aksjeselskap (AS)

Dersom selskapet vil få en stor økonomisk risiko, og investeringene begynner å bli store, er det naturlig å etablere et aksjeselskap (AS). I et AS er eierne ikke økonomisk personlig ansvarlig utover den aksjekapitalen som er skutt inn. Selskapet er en selvstendig juridisk enhet.

Miniforetak.no: Hva som lønner seg mest av enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Ved oppstart av et aksjeselskap er det krav om aksjekapital på minimum kr 30.000,-. Dette innskuddet må bekreftes av en revisor eller en finansinstitusjon før du får lov til å registrere selskapet i Foretaksregisteret.

Det øverste organet i aksjeselskapet er generalforsamlingen (eierne), og ledelse skal utøves av et styre. Styret skal blant annet ansette daglig leder (administrerende direktør), fastsette overordnede visjoner, mål og planer, samt påse at det er en forsvarlig økonomisk drift av selskapet.

Les også:
Aksjeselskapet har bokførings- og regnskapsplikt. Det skal derfor utarbeides årsregnskap med resultat, balanse og noter. Dette skal inn sammen med årsberetningen.


Aksjeselskapet skal betale 28 prosent forskuddsskatt på alminnelig inntekt. Selskapet vil etter første inntektsår få tilsendt blanketter for innbetaling av skatt. Forskuddsskatten betales i to terminer.

Nyttige ressurser på nett:
Lovdata: Foretaksnavneloven
Lovdata: Selskapsloven
Lovdata: Lov om aksjeselskap

Lovdata: Bokføringsloven
Lovdata: Bokføringsforskriften
Altinn: Dokumentmaler

Skatteetaten: Valg av organisasjonsform

Bøker om emnet (Adlinks):

Valg av selskapsform, Ole Gjems-Onstad: Denne boken går oversiktlig og grundig gjennom selskapsrettens grunnregler. I et moderne samfunn har ikke bare investorer og tradisjonelle aktører nytte av å forstå næringslivets organisasjonsformer. Den som skal starte eller lede næringsvirksomhet, må sette seg inn i de viktigste rettslige rammebetingelser. Skattehensyn står ofte sentralt i valg av selskapsform, og forfatteren bruker sin brede skatterettslige bakgrunn til konsist å peke på de mest sentrale skattekonsekvenser. Valg av selskapsform dekker aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper etter de store lovendringene i 2013, ansvarlige selskaper, selskaper med delt ansvar, kommandittselskaper, indre selskaper, samvirkeforetak, stiftelser, foreninger og enkeltpersonforetak.

Småbedriftseieren 2012, Kari Flottorp Lingsom et. al:
Betydelig omarbeidet for 2012 i og med de nye reglene for aksjesjelskap - mht revisjon og aksjekapital - Nytt kapittel om drift av AS - aksjonæravtale, styrearbeid, fritak for revisjon - Utvidet om revisjon og skatt - Mer om vikar og vikarbruk Ellers som tidligere:- Valg av selskapsform - Finansiering, bank og regnskap (med oppdatert ”beste bedriftsbanker”) - Budsjettering og økonomisk styring - Moms gjort enkelt - Skatt for de ulike næringsformene - Generasjonsskifte og salg av bedriften - Bil og bilordning - Forskringer, pensjon og sykdom.


Start ditt eget AS 2013, Otto Risanger: Denne eboka er til praktisk hjelp for alle som vurderer om de skal starte eget billig aksjeselskap. Her forklares punkt-for-punkt hva som skal til for å opprette et eget lite og revisorfritt aksjeselskap med kun 30.000 kroner i aksjekapital og med fradrag i kapitalen for stiftelsesutgiftene. Fra bokas innhold: Hva er et .billig-as.? - Hva betyr enklere og billigere aksjeselskap i praksis? - Enpersons-as uaktuelt pga arbeidsgiveravgiften? - Stiftelsesdokument med vedtekter for eget aksjeselskap - Lag åpningsbalanse for eget aksjeselskap - Aktuelt med aksjonæravtale? - Ansvar for daglig leder - Skillet mellom egne midler og selskapets midler - Styreansvarsforsikring. Forfatteren Otto Risanger utgir årlig Pengeboka. Han har skrevet et stort antall lettforståelige bøker om økonomi for folk flest og for folk med eget foretak og driver nettstedet risanger.no.

Smarte skattegoder i eget AS 2013, Otto Risanger: I
eget selskap (AS, NUF) er innehaveren gjerne ansatt og har dermed skattefordeler tilsvarende arbeidstakere i andre bedrifter. Denne eboka går grundig inn på helt eller delvis skattefritak for ekstraytelser til ansatte, opsjoner, utdanning, kjøp av arbeidsgivers datautstyr, jobblån, hjemmekontor, fordeling i familien osv. .Den som kan mest om frynsegoder i Norge..(Dagens Næringsliv om forfatteren). FRA INNHOLDET: Naturalytelser, rabatt, velferdstiltak, verdsettelse - Gunstig hjemmekontorgodtgjørelse - Forslagspremie - Bevertning av forretningsforbindelser - Kjøp fullt datautstyr av bedriften for kr 1000 skattefritt - Hjemme-PC- ordning - Billig lån fra arbeidsgiver/eget selskap - Forskuddslån - Mobil- og bredbåndsskatt - Klær i arbeidsforhold - Skattefrie gratisbilletter - Barnehagefradrag - Dagdiett - Diett - Utdanningskostnader - Personalrabatt - Bilordninger - Databriller - Feriereiser - Flybonus - Flyttegodtgjørelse - Fri bolig i arbeidsforhold - Gaver i arbeidsforhold - Matkostnader ved lange daglige fravær - Aviser og nettaviser - Behandlingskostnader, behandlingsforsikring - Representasjonskonto: Spis og drikk - Opsjonsfordel - Eget AS: Fordeling i familien - Kombinasjonen lønn og næring - Pensjon med fradragsrett - Lån til eget selskap: Høy eller lav renteskatt? - Aksjer med rabatt til ansatte?1 kommentar:

  1. Tillat meg å introdusere LE-MERIDIAN FINANSIERINGS TJENESTER. låneselskapet som gir meg et lån på 5 000 000,00 dollar. Når andre låninvestorer har neglisjert tilbudet mitt, men Le_Meridian Funding Service gir meg suksesslån. De er direkte i lånefinansiering og prosjekt når det gjelder investering. de tilbyr finansieringsløsninger til selskaper og enkeltpersoner som søker tilgang til kapitalmarkedsfond, de kan hjelpe deg med å finansiere prosjektet ditt eller utvide virksomheten din. E-postkontakt :::: lfdsloans@lemeridianfds.com Også lfdsloans@outlook.com eller Skriv på whatsappnummer på 1- (989-394-3740) Good Intend,

    SvarSlett

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...