onsdag 31. oktober 2012

Hva er styrearbeid?


Når man snakker om styrearbeid er det lett å tenke at det kun gjelder styrene til aksjeselskap. Mange tenker ikke på at også styrer i andre typer organisasjoner kan være viktige når man skal vurdere erfaring og kompetanse. I grove trekk kan man si at styrearbeid kan deles inn på tre ulike nivåer: 1. Privat virksomhet
  • AS: et aksjeselskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på et antall aksjer i selskapet. Skal ha minimum aksjekapital på kr. 30.000,- fordelt likt på én eller flere aksjer.
  • ASA: et allmennaksjeselskap er et aksjeselskap med mange aksjeeiere. Et ASA må ha en aksjekapital på minimum 1 million kr, et styre på minst tre medlemmer og én daglig leder. ASA kan noteres opp på Oslo Børs.
  • KS: et kommandittselskap hvor én deltaker hefter med et ubegrenset ansvar (minimum 10% av samlet kapital), og en eller flere deltakere hefter med begrenset ansvar - minimum kr. 20.000,-Organiseres ofteste som et AS for å begrense risiko.
  • Stiftelse: en juridisk person som disponerer en formueverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon er stilt til et bestemt formål av ideel, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art.
 2. Offentlig virksomhet
  • Stat
  • Fylkesting
  • Kommunestyre
 3. Frivillig virksomhet
  • Idrett
  • kultur
  • politiske
  • fagpolitiske
  • interesseorganisasjoner
  • humanitære og sosiale organisasjoner
  • skoler
  • barnehager
  • m.m.
Det første spørsmålet som en bør stille seg, er om det er store forskjeller på å jobbe i et styre i et aksjeselskap kontra det å sittet i styret til en frivillig organisasjone. Svaret er at innholdet i arbeidet vil være ulikt, men rollene og ansvarene er like. For akseselskap er det aksjeloven som styrer hvordan styret skal settes sammen og arbeide. Kommuneloven sier litt om hvordan styrearbeid skal foregå i offentlig virksomhet. For andre organisasjoner er det ikke lovfestet hvordan de skal jobbe, men en kan se hen til aksjeloven på hvordan arbeidet bør foregå.

Les også: Styrets roller, ansvar og oppgaver

   1. Styrearbeid handler om å se sammenhenger.
Bedriften eller organisasjonen kan betraktes som et isfjell. Bare en liten andel av det indre liv med posisjon i markede, muligheter, utfordringer, styrker og svakheter vil være synlig. Det er styremedlemmenes rolle å se mest mulig av det hele bildet.

Hverdagen i styrerommet skal være fraskilt hverdagen bedriften. Styrets rolle er å se bakover på hva som har skjedd i bedriften, forsøke å ta læring av det, og se fremover på morgensdagens bedrift.

2. Styret skal jobbe for bedriftens beste = skape verdier
Retning
Mål
Strategi
Resultat

Medlemmene i styret må forstå sin egen rolle i forhold til de ulike interessentene: eier, kunder, medarbeidere, leverandører, myndigheter og samfunnet. Hvert enkelt styremedlem er del av et styrekollegium, men selve representantskapet er personlig.

Den viktigste oppgaven i et styre er å ivareta eiernes interesser

3. Kompleksitet - "et liv med risiko og usikkerhet"
Styret skal forsøke å se inn i fremtiden. De må ta stilling til ulike utviklingstrender og ta stillinger til ulike grader av sansynligheter for hvilken retning en utvikling kan ta.

4. Ansvaret er stort - fortjenestene begrenset
Faglige utfordringer, kompleksitet, analyse, bruk av erfaring og søken etter muligheter.

Hegnar.no: Overlevelsesguide for nye styremedlemmer

Dersom du liker å jobbe med personlig utviklig og bedriftsutvikling, er styrearbeid viktig, spennende og interessant!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...