tirsdag 29. oktober 2013

Hva er det økonomiske kretsløp?

Grunnleggende forståelse av det økonomiske kretsløpet
Dersom du du skal jobbe med varehandle og salg av tjenester, eller aksjer og verdipapirer, er det viktig at du har en grunnforståelse av markedet og begreper som brukes. I et makroøkonomisk - nasjonalt og internasjonalt - perspektiv benyttes en tilbuds- og etterspørselsteori til å forklarer de økonomiske bytteprosessene som skjer i samfunnet. Modell kalles Det økonomiske kretsløpet. 

Med det økonomiske kretsløpet menes finans- og realøkonomiske strømmer mellom husholdninger og bedriftene. Dette er to økonomiske begrep du bør kunne for å forstå markedet.


Hegnar: Et vendepunkt i krisen?

De realøkonomiske pengestrømmene, innsatsfaktorene, er lønn fra bedriftene til husholdningene, og strømmen av betaling av varer og tjenester fra husholdningene til bedriftene. Realøkonomi handler om ressurser og produkter, eller om du vil tilbud på og etterspørsel av varer og tjenester. Realøkonomi er dermed verdien av varer og tjenester som blir produsert. Dette er den reelle økonomien.

Aftenposten: Lynkurs i realøkonomi

Finansøkonomi, også omtalt som pengeøkonomi, handler om abstrakte verdier som gjeld og fordringer (krav), og er summen av all handel med valuta, aksjer og andre verdipapirer. Aksjer skal være noe produktivt. Når noen starter en bedrift som et aksjeselskap, kan man selge aksjer til personer som ønsker å gå inn å støtte selskapet ved å tilføre midler via aksjekapitalen. Utfordringen er at disse aksjene kan selges og kjøpes på børsen i årevis, uten at pengene har noe med den reelle verdiskapningen i bedriften å gjøre. Dette er en av de grunnleggende årsakene til at aksjemarkedet i stor grad handler om gambling.

I et marked hvor forholdet mellom realøkonomi og finansøkonomi er balansert, vil finansøkonomien gjenspeile verdien av de varer og tjenester som blir produsert. Finanskriser og prisbobler oppstår når det oppstår er et misforhold mellom disse to økonomiene.

LÆR MER
Her ser du en gratis videoforelesning fra NKS om emnet

(Addlinks)
Makroøkonomi i korte trekk, Terje Synnestvedt. Boken gir en kortfattet innføring i noen hovedemner som inngår i de fleste innføringskurs i makroøkonomi på høyskolenivå.Aksjeanalyse på 1-2-3, Ole Thoresen. Folk flest har en hektisk hverdag og de har ikke mye tid tilgjengelig til å vurdere investeringsmuligheter. Dessuten har de færreste den nødvendige utdannelsen og erfaring til å gjøre kompliserte analyser for egeninvesteringer av sparepenger. Denne boken viser hvordan vanlige folk kan sette sammen en aksjeportefølje med stor oppside og akseptabel risiko i løpet av en uke, og dessuten avveie andre investeringsmuligheter. Metodikken, verktøyene og prinsippene som presenteres er uhyre enkle med praktiske analyseeksempler, og enhver person med god allmennkunnskap vil raskt kunne ta i bruk systemet til egne investeringer. Boken presenterer de viktigste aspektene for analyse av makroøkonomi, bransjer, selskapsspesifikke faktorer, verdsettelse, markedspsykologi og andre investeringsforhold. Dessuten gis det en god introduksjon til porteføljestyring og avveining mellom ulike klasser av investeringer.


Pareto, Samfunnsøkonomi 1, Nina Caspari m.fl.: Boka starter med en innføring i mikroøkonomi. Deretter følger makroøkonomi og internasjonal økonomi. Det er lagt stor vekt på å synliggjøre de mange sammenhengene mellom temaer som konjunkturer, pengepolitikk, inflasjon og arbeidsledighet. I tillegg er det lagt vekt på utfordringer knyttet til globalisering og miljø. Målsetningen er å gi elevene et helhetlig bilde av de viktigste samfunnsøkonomiske sammenhengene. I hvert kapittel presenteres lengre eksempler der teoriene blir brukt på viktige samfunnsøkonomiske spørsmål som: * Hvorfor er det så dyrt i Norge? * Hvorfor kan vi ikke bruke mer av oljepengene? * Hva bestemmer boligprisene?


Moderne makroøkonomi, Erling Steigum:  Denne læreboka gir innføring i moderne makroøkonomi Denne boka er primært skrevet for dem som studerer makroøkonomi for første gang, enten det er på universiteter eller høyskoler. Fokus i boka er rettet mot viktige makroøkonomiske fenomener som langsiktig økonomisk vekst, strukturell arbeidsledighet og nominelle størrelser som prisnivå, rentenivå og valutakurser, samt konjunkturbevegelser og økonomiske kriser. Et annet sentralt tema er hvordan makroøkonomisk politikk virker og kan brukes til å oppnå politiske mål for den økonomiske utviklingen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...