fredag 3. oktober 2014

Hva er forskjellen mellom transaksjonsledelse og transformasjonsledelse?

Ledelse handler om å få mennesker til å utføre oppgaver på en best mulig måte. Mennesker er sammensatt av ulike personlighetstrekk, ulike stiler og motiveres av ulike ting. Som leder er det viktig å ha kunnskap om disse forskjellene og en bevisstgjøring rundt hvilke lederstiler du selv bruker i forhold til de ansatte.

De ulike lederstilene blir enten kategorisert som transaksjonsledelse eller transformasjonsledelse. I denne artikkelen skal vi se på hva som kjennetegner disse ulike måtene å lede på.Hva er transaksjonsledelse?
Transaksjonsledelse betegnes som en klassisk form for ledelse og handler om at du mottar en ytre belønning dersom du utfører en oppgave, eller en form for straff dersom du ikke gjør det. Dette er en form for ledelse hvor leder og arbeidstaker inngår en avtale om et bytteforhold – de gjør en transaksjon. Den mest vanlige formen for en slik ytre belønning er at du utfører en arbeidsoppgave og mottar lønn. Andre eksempler er når politikere kommer med valgløfter i bytte mot våre stemmer, eller når en lærer gir karakterer basert på elevens innsats, og når foreldre belønner eller straffer barna på bakgrunn av deres oppførsel.

Transaksjonsledelse kan deles inn i to underkategorier:
  1. Betinget belønning, også kalt konstruktive transaksjoner, er når arbeidstaker får en form for belønning eller gode som f.eks. bonus eller avspasering. Noen ansatte har personlighetstyper som gjør at dette kan være en effektiv ledelsesform.
  2. Ledelse ved unntak: Denne formen for ledelse omhandler kontroll og at leder griper inn når arbeidstaker ikke utøver arbeidsoppgavene som forventet.  Denne formen for ledelse kan enten være aktiv eller passiv:

  • Aktiv ledelse: er når leder aktivt kontrollerer og overvåker arbeidet og fremdriften. Ved avvik griper leder umiddelbart inn
  • Passiv ledelse: er når leder venter helt til et problem har oppstått før det tas grep og gjøres korrigeringer. Eksempler kan være at først etter at noen har kommet med en klage på en medarbeider, blir det gjort noe – selv om leder kanskje har vært kjent med problematikk rundt den samme personen. Faren ved denne formen for ledelse er at det raskt kan gå over i la-det-skure ledelse (Laissez-fair), som i essens er fravær av ledelse hvor leder unngår ansvar og ikke vil ta avgjørelser.

Les mer: Hva er ledelse?

Hva er transformasjonsledelse?
Transformasjonsledelse er en mer moderne form for ledelse. Ledelsesstilen er mer verdibasert med fokus på at leder skal være en karismatisk rollemodell som inspirerer, utvikler og får de ansatte til å samarbeide mot en felles visjon og mål. Leder skal med andre ord oversette – transformere – grunntankene om hva bedriften skal være, til et kollektivt engasjement for å realisere disse målene.  Grunntanken er at arbeidstakeren ikke utfører en oppgave bare fordi de har fått beskjed om det, men fordi de har en egeninteresse og en indre motivasjon for at den gjennomføres.
Transformasjonsledelse kan deles inn i fire underkategorier:
  1. Inspirerende motivasjon: leder inspirerer til at arbeidstakerne aksepterer og strekker seg mot et felles, utfordrende mål.
  2. Idealisert innflytelse: leder er en positiv og inspirerende rollemodell som utstråler selvsikkerhet, og våger å ta grep. Arbeidstakerne ønsker å identifisere seg med lederen, og vil forsøke å etterligne.
  3. Intellektuell stimulering: leder oppfordrer de ansatte til å være innovative og kreative slik at de utvikler seg selv.
  4. Individuell oppmerksomhet/omtanke: leder skaper en trygg og støttende kultur og fellesskap ved å vise personlig respekt og oppmerksomhet.


I utøvende lederskap vil en leder trekke ulikt på disse fire kategoriene avhengig av situasjonen og de personlighetstypene som skal ledes.Transaksjonsledelse handler om å gjøre ting riktig, mens transformasjonsledelse handler om å gjøre de riktige tingene.

Tidsskrift for Norsk Psykologiforening: Transformasjonsledelse: Inspirasjon til endring

Jeg gjør som min leder gjør, ikke som han sier.


I praksis må ledere ta i bruk en kombinasjon av begge lederstilene for å kunne utøve et effektivt lederskap og påvirke motivasjonen til den ansatte. Ulike personlighetstyper påvirkes av ulike former for motivasjon. For personer som er sterkt ytre motivert vil transformasjonsledelse ofte være den riktigste formen for ledelse, mens for de som er sterkt indre motivert vil transaksjonsledelse fungere best. Som leder blir det din utfordring å finne ut hva som passer best.Les mer om emnet:
(Adlinks)
Transformasjonsledelse, Geir Thompson, Lars Glasø: Transformasjonsledelse er den første boken på norsk om den mest omtalte ledelsesformen de siste tredve årene. Boken viser at denne formen for ledelse fører til positive reaksjoner og gir gunstige effekter på enkeltmedarbeidere, team og organisasjoner. De fire grunnelementene i transformasjonsledelse er idealisert innflytelse, inspirerende motivasjon, individuell støtte og intellektuell stimulans. De blir grundig gjennomgått i boken, og det blir vist hvordan ledelsesmodeller basert på disse søylene gir effekter på gruppe- og teamnivå. Boken presenterer også et treningsopplegg i transformasjonsledelse som har vist seg å ha god og lønnsom effekt, i tillegg blir forskningsresultater på dette spennende feltet gjennomgått. Transformasjonsledelse er skrevet av erfarne norske eksperter innenfor faget ledelse, er velegnet for studenter på bachelor- og masternivå, og vil passe for de fleste lederprogrammer i tillegg til rådgivere og ledelseskonsulenter.


Perspektiver på ledelse, Øyvind Lund Martinsen: Perspektiver på ledelse retter seg mot ledere på ulike nivåer og studenter i organisasjons- og ledelsesfag. Perspektiver på ledelse inneholder artikler som dekker temaer som er svært sentrale innenfor fagfeltet ledelse. Boka gir kunnskaper om blant annet lederskap, hvordan styre bruk av menneskelige ressurser og hva kjønn har å si for ledelse og selvledelse. En rekke av kapitlene er skrevet av internasjonalt anerkjente forskere innen faget ledelse. Du finner dessuten bidrag fra norske forskere. Perspektiver på ledelse gir dermed et bredt og utfyllende bilde av lederskapets natur, utfordringer og muligheter. Alt stoff er basert på forskning.


Psykologi i organisasjon og ledelse, Geir Kaufmann, Astrid Kaufmann: Boken er skrevet for studenter og andre som trenger en grundig innføring i organisasjons- og ledelsespsykologi med praktiske problemstillinger. Nytt i denne utgaven er blant annet nye tema, nytegnede figurer, margord med definisjoner, læringsmål foran hvert kapittel og stor alfabetisk ordliste med definerte fag- og fremmedord. Geir Kaufmann er professor ved Høgskolen i Lillehammer. Astrid Kaufmann er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.Arbeids- og lederpsykologi, William Broch-Haukedal: Arbeids- og lederpsykologi gir en innføring i psykologisk teori med anvendelse på aktuelle problemstillinger i ulike arbeidssituasjoner. Boken er skrevet for bachelorstudenter i organisasjon og ledelse og er samtidig et nyttig verktøy for ledere med personalansvar. Denne reviderte utgaven er oppdatert innen nyere forskning.

Ledelse - en helhetlig modell, Tor Høst: Ledelse fremstår ofte som komplekst, fragmentert og motsetningsfylt. I denne boken viser forfatteren at motsetningene belyser ulike sider ved ledelse, og at de istedenfor å konkurrere snarere kompletterer hverandre. I den helhetlige ledelsesmodellen inngår teorier om lederatferd, trekkteorier, rolleteori, makt- og innflytelsesteori og ledelse som et samspillforhold. Boken henvender seg til studenter som ønsker et helhetlig grep om fenomenet ledelse og til ledere. Har litteraturliste, navneregister og stikkordregister. Ledelse i teori og praksis, Kjell Grønhaug, Odd H. Hellesøy, Geir Kaufmann: Dette er en systematisk og grundig innføring i tradisjonell og moderne ledelsesteori og lederpraksis. I den første delen spør vi: Hva er ledelse? Her tar vi opp emner som ledelse og administrasjon, formell og uformell ledelse og ulike dimensjoner i ledelse. I den andre hoveddelen tar vi opp ulike sider ved ledelse og samspill som lederegenskaper, lederutvelgelse, lederutvikling, samspill mellom leder, situasjon og medarbeidere. Den tredje delen er viet toppledelse og strategi. Her gis det bl.a. innføring i topplederes betydning for prestasjonene, karismatisk ledelse, topplederteam og endringsledelse. Den siste delen tar for seg nye ledelsesutfordringer som kunnskapssamfunnet byr på. I fremstillingen er teori og praksis tett koplet, og teorikapitlene følges systematisk opp med kapitler hvor de praktiske konsekvensene av forskningen utredes og diskuteres.Boken egner seg godt som innføringsbok i ledelse ved høgskoler og universitet. Den vil også være av interesse for de som gjennom sitt arbeid er opptatt av sentrale ledelsesspørsmål i praktisk arbeids- og organisasjonsliv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...