mandag 7. april 2014

Hva er en ståstedsanalyse?

En ståstedsanalyse er et verktøy for refleksjon og et prosessverktøy for endringsarbeid. Ståstedsanalysen brukes for å kartlegge nåsituasjonen og til å finne tiltak som skal inn i gode forbedringsprosesser og videre utviklingsarbeid.
Hvordan gjennomføre prosessen?


Modellen for å gjennomføre prosessen bygger på verktøyet A3 problem-løsnings rapport, og er visualisert i diagrammet over. Verktøy ble utviklet av Toyota for  kontinuerlig forbedring av operasjonelle prosesser (lean). Modellen kan brukes til å systematisere alle utviklings-, forbedrings- og læringsprosesser.

Prosessen kan deles inn i følgende faser:

1.
Utgangspunktet for at man gjennomfører en ståstedsanalyse er ofte en utfordring, et problem, eller det kan være en statusvurdering på framdrift i forhold til allerede planlagte planer.

2.
For å kunne gjennomføre en god analyse av nåsituasjonen må du innhente informasjon om bedriften eller det du skal analysere. Informasjon kan være salgstall, benchmarking, problemområder/utfordringer som de ansatte ser, eller andre elementer avhengig av hva som er utgangspunktet for analysen.

Når data og informasjon er innhentet, er det tid for refleksjon og vurdering. For å få til en god helhetlig vurdering kan en strategisk analysemetode som SWOT-metode benyttes for å identifisere styrker, svakheter, muligheter og trusler.

3.
For å vite noe om hvor en skal, må bedriften ha en visjon og noen mål. Dette fremtidsbildet må være innarbeidet i hele organisasjonen slik at alle jobber mot det samme målet. I prosessen må det vurderes om visjonen og målene er endret.

Formålet med visjonen og målene gjennomgås også her. Formålet skal besvare hvorfor en vil dit en skal.

4.
Når du har et klart bilde av nå-situasjonen og den fremtidige ønskede situasjonen kan du sette opp en handlingsplan med tiltak som skal føre bedriften mot målet.

Hva er de viktigste overordnede grepene virksomheten kan ta?

5.
I tidsperioden som handlingsplanen og tiltakene skal gjennomføres må en måle om det skjer noen endringer. Beveger bedriften seg i den ønskede retningen? Ved gjennomføring av disse målingene kan det dukke opp nye utfordringer som igjen fører til at man må gjennomgå hele prosessen på nytt. På denne måten kan du holder en bedriften i kontinuerlig utvikling.

Ukeavisen Ledelse: Læring i et kvalitetsperspektiv
Ledernett: Kompetanse er virksomhetens drivstoff

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...