onsdag 7. november 2012

Styrets roller, ansvar og oppgaver


Organisasjonskart for styrer og fordeling av roller, ansvar og oppgaver.

Aksjeloven er tydelig på hvordan et styre skal organiseres. I små bedrifter er ofte daglig leder, styreleder og eier en og samme person. I større bedrifter med en aksjekapital over 3 millioner må styret bestå av minst tre personer.

Min påstand er at en uavhengig av størrelsen på bedriften bør søket etter å organisere styret slik som organisasjonskartet viser.


Generalforsamling
Generalforsamlingen består av alle eierne i selskapet. En av generalforsamlingens viktigste oppgave er å velge inn kvalifiserte representanter i styret.Styret
Aksjeloven fastsetter at det skal være minst tre medlemmer i styret dersom aksjeselskapet har mer enn tre millioner i aksjekapital. I mindre selskap kan det være færre medlemmer men minst ett. For samtlige medlem skal det velges ett varamedlem.
Et styre bør ideelt sett bestå av 4-6 personer.
Medlemmene i styret er eiernes representanter og primæroppgaven deres er å ivareta eiernes interesser og maksimere verdiskapningen for dem. For å nå dette målet er det på lang sikt også viktig å fokusere på verdiskapning for alle de sentrale interessentene: ansatte, kunder, samfunnet, m.m.

Styret har et personlig ansvaret for:
 • ansettelse av daglig leder
 • organisering av virksomheten
 • fastsette overordnede visjoner og mål
 • fastsetting av planer og budsjetter
 • fastsetting av retningslinjer og verdier
 • påse at selskap, regnskap og formuesforvaltning er under kontroll
 • være daglig leders viktigste støttespillere
I hovedsak kan styrets arbeid og fokus kokes ned til to dimensjoner:
 1. utvikling og fastsettelse av strategier og planer (se tilbake på hva som har skjedd og se trender, muligheter og trusler fremover)
 2. ha innflytelse og kontroll på sentrale prosesser i selskapet
Det er ofte en fin balansegang mellom å ha tilstrekkelig kontroll og styring for å kunne ivareta styrets rolle og ansvar, men på samme tid ikke ha en styrefilosofi som svekker daglig ledelses mulighet til å drive og utvikle selskapet til det beste for alle interessenter.

Roller i et styre:
 • Styreleder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer/Økonomiansvarlig
 • Medlem/-er
 • Varamedlem/-er
Styrets roller:
 • ansvar for å ansette og avsette daglig leder
 • kan gi instrukser til daglig leder
 • skal holde seg orientert om selskapets økonomi og utvikling
 • skal fastsette budsjett
 • påse at selskapet har en forsvarlig mengde egenkapital i forhold til risiko og omfang av selskapets virksomhet
 • er pliktet til å foreslå tiltak til generalforsamlingen dersom egenkapitalen ikke er tilstrekkelig, eller 50 % av egenkapitalen er tapt
 • er de eneste som kan fremsette begjæring om gjeldsforhandlinger eller konkursbehandling av selskapet
 • føre tilsyn med og være den viktigste støttespiller for daglig leder
 • skal påse at selskapet har forsvarlig organisering, tilstrekkelig kvalifisert personell og klare ansvarslinjer.
 • skal legge føringer for, kvalitetssikre og følge opp visjoner, strategier og handlingsplaner
 • skal påse at selskapet har tilstrekkelige planer, budsjett, økonomiske rapporter, forsikringer, retningslinjer og revisjoner
 • styrevervene er personlige verv, og styrets medlemmer kan bli erstatningspliktig for tap dersom de forsettelig eller uaktsomt har opptrett slik at tapene har oppstått.
Les mer om styrearbeid:
Styrearbeid - ledernytt.no
Bedre styrearbeid - den skjulte reserven


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...