tirsdag 27. januar 2015

Hva er en verdikjede?

Verdikjede er et begrep som brukes for å beskrive en organisasjons verdiskapning på et strategisk nivå. I denne artikkelen skal vi beskrive hva verdikjede er, i henhold til modellen til Michael Porter (1985).Verdikjeden er et analytisk verktøy som kan kartlegge hva som er konkurransefortrinnene til en organisasjon. På det strategiske nivået handler dette om hvordan en endrer organisasjonens inngående varer/tjenester til utgående varer/tjenester. Endringen må skje på en slik måte at kostnaden ved å gjøre endringen er mindre enn verdiøkningen som skapes. Modellen kan også brukes til å identifisere konkurransefortrinnene, ressurser eller kompetanse, organisasjonen har i forhold til konkurrerende organisasjoner. konkurransefortrinnet kan også være at organisasjonen har en mer lønnsom verdiskapning som gir mer verdi til kundegruppen.

I denne artikkelen ser vi på bruk av verdikjeden med et bredt perspektiv hvor en ser på hele organisasjonen. Det er fult mulig å benytte samme metode begrenset innenfor et team eller en avdeling.

Hvordan skaper din organisasjon verdi?
Industribedrifter skaper verdier ved å kjøpe råvarer som de omformer til noe nytt. Forhandlere samler en rekke produkter og presenterer de for kundene på en praktisk måte, noen ganger støttet av tjenester som prøverom eller personlige råd.

Verdien som skapes og hentes inn av et selskap kalles for fortjenestemargin.


Produsert og innhentet verdi - produksjonskostnader = margin

En verdikjede er et sett av aktiviteter som en organisasjon gjennomfører for å skape verdier for sine kunder. Michael Porter introduserte begrepet verdikjede i 1985 i boken "Competitive Advantage". Verdikjeden skal kunne analysere alle aktiviteter som genererer kostnader, påvirker resultatet og skaper verdi.

De ulike elementene i Porters verdikjede.
I denne modellen er det fokus på systemet fra en vare tas inn i en organisasjon og alle forandringene den gjennomgår før den selges videre til kunder. Med utgangspunkt i dette perspektivet laget Porter en generell modell med en kjede av aktiviteter som er felles for alle organisasjoner som produserer noe. Porter delte disse aktivitetene inn i hovedaktiviteter og støtteaktiviteter.

Hovedaktiviteter
Hovedaktivitetene er de aktivitetene som direkte omhandler anskaffelse, endring/produksjon, salg  og service i forhold til produktet. I figuren over er dette alle aktivitetene som er merket med blå farge.

 • Inngående logistikk: handler om alle prosesser knyttet til mottak, lagring og distribusjon av anskaffet varer internt i organisasjonen. Forhold til leverandører og priser er viktige faktorer i forhold til verdiskaping.
 • Produksjon: handler om alle prosesser som omformer anskaffet vare eller tjeneste til det som videreselges til kunden. Det er her organisasjonens operative system skaper verdier.
 • Utgående logistikk: handler om alle aktiviteter for å levere produktet eller tjenesten til kunden. Dette kan være innsamling, lagring og distribusjonssystem. Det gjelder både internt i egen organisasjon og eksternt.
 • Markedsføring: handler om aktiviteter som skal overtale kunden til å kjøpe ditt produkt eller tjeneste i stede for konkurrentenes. Fordelene du tilbyr, og hvordan du kommuniserer dette ut, er kilder til verdiskaping.
 • Service: handler om aktiviteter for å opprettholde verdien av produktet eller tjenesten hos kunden etter at den er kjøpt.

Støtteaktiviteter
Støtteaktiviteter er alle aktiviteter som er nødvendig for å støtte hovedaktivitetene ovenfor. i figuren over er det alle aktiviteter som er markert med orange farge. Samtlige av støtteaktivitetene kan påvirke samtlige av hovedaktivitetene.

 • Innkjøp og forsyningstjenester (anskaffelser): er de aktiviteter organisasjonen gjør for å få de ressursene de trenger. Dette inkluderer å finne de beste leverandører og forhandle pris.
 • Teknologiutvikling: handler om aktiviteter knyttet til administrasjon og bearbeiding av informasjon, og om å beskytte organisasjonens kunnskapsbase. Det handler om å minimere tekniske kostnader samtidig som teknisk utvikling følges og teknologiske fortrinn opprettholdes.
 • Personalforvaltning: handler om hvor god organisasjonen er til å rekruttere, ansette, lære opp, motivere, belønne og beholde sine ansatte. De ansatte er en betydelig kilde til verdiskapning, slik at organisasjonen kan skape klare fordeler med god HR-praksis.
 • Infrastruktur: handler om støttesystemer, og de funksjonene som gjør at daglig drift opprettholdes. Regnskap, juridiske forhold, administrasjon og daglig ledelse er eksempler på nødvendig infrastruktur som organisasjoner kan bruke til sin fordel.


Trinnvis bruk av Porters verdikjede
Her er en beskrivelse av hvordan du kan bruke Porters verdikjede steg for steg i en analyseprosess.

Trinn 1 - identifiser alle hovedaktiviteter med underaktiviteter
For hver av hovedaktivitetene som er beskrevet ovenfor, må du identifisere alle underaktiviteter som skaper verdi. Det finnes tre ulike typer underaktiviteter:

 1. Direkte aktiviteter skaper verdi i seg selv. For eksempel i hovedaktiviteten til et forlags markedsførings og salg, vil direkte underaktiviteter være direkte salg, samtaler med bokhandlere, reklame og salg på nett.
 2. Indirekte aktiviteter gjør at direkte aktiviteter går lettere. I forhold til eksemplet med forlaget, kan indirekte aktiviteter være administrasjon av salgsteam eller å føre kunderegistre.
 3. Kvalitetssikringsaktiviteter sikrer at direkte og indirekte aktiviteter oppfyller nødvendige krav til standarder. For eksemplet med forlaget, kan dette innebære korrekturlesning og redigering av reklame.


Trinn 2 - Identifiser underaktiviteter for alle støtteaktivitetene.
For alle støtteaktiviteten (identifisert med orange farge i figuren), identifiserer du alle underaktiviteter som skaper verdi. For eksempel kan du vurdere hvordan personalforvaltningen skaper en merverdi for inngående logistikk, produksjon, utgående logistikk, osv. Som i trinn 1 er det her de tre samme formene for underaktiviteters som kan identifiseres - direkte, indirekte og kavlitetssikring.


Identifiser så ulike verdiskapende underaktiviteter i bedriftens infrastruktur (ledelse, organisering og styring). Disse aktivitetene vil ofte være kryss-funksjonelle i natur og ikke i like stor grad spesifikke for den enkelte hovedaktiviteten.


Trinn 3 - Identifiser lenker

I dette trinnet ser du på samtlige av de aktivitetene som er identifisert i trinnene over. Hva er sammenhengene mellom dem? Dette er en prosess som tar tid, men identifisering av lenkene er oftest nøkkelen for å øke et konkurransefortrinn i verdikjedens rammeverk. For eksempel er det sammenheng mellom en utvikling av et salgsteam og salgsvolum, hvordan fungerer sammenhengen mellom ordre og behandlingstid og videre til servicesamtaler mer frustrerte kunder som ikke får sine leveranser?Trinn 4 - Se etter muligheter for verdiøkning

Gå stegvis gjennom alle aktiviteter og lenker som er identifisert, og vurder hvordan de kan endres eller forbedres for å maksimere verdien som tilbys videre til kunden. Kunden kan i denne sammenhengen være andre internt i organisasjonen, eller den eksterne som kjøper en vare eller tjeneste.
Les mer:
(Adlinks)
Ledelse av verdikjeder - strategi, design og konkurranseevne, Bo Terje Kalsaas: Boka fokuserer på hvordan man kan designe en verdikjede av flere foretak, basert på konkurransestrategi, kostnader, responderende evne og usikkerhet. Den beskriver også samspillet mellom ulike aktører og interessenter og gir et godt grunnlag for å kunne forstå og analysere komplekse verdikjeder. Forfatterne i boka tilhører sentrale forskningsmiljøer innenfor transportøkonomi, logistikk, innovasjon og ledelse av verdikjeder.Logistikk, ledelse og marked, Kjell Banken, Rolf Aarland, Jan Erik Rønning: Logistikk er en naturlig del av bedrifters strategi fordi logistikk i stor grad preger leveranseservicen overfor bedriftens kunder. I tillegg utgjør logistikkostnadene ofte størstedelen av bedriftens totale kostnader. Boken tar for seg disse områdene på en inngående måte. Boken er et første møte med moderne logistikk og egner seg godt som innføringsbok for studenter. Den er også godt egnet for ansatte i bedrifter som arbeider med logistikk, økonomi, strategi og ledelse. Gjennom bruk av skjema og hjelpemidler viser boken hvordan man kan sette i verk forbedringer av bedriftens logistikk. Erfaringer viser at bruk av dette bedrer bedriftens økonomiske resultat og konkurransekraft. Forfatterne klargjør på en lettfattelig måte hvordan logistikken kan skape bedre økonomi og økt kundetilfredshet. Boken beskriver hvordan bedrifter bør gå fram for å få logistikken til å bli en naturlig del av organisasjonen, sammen med tradisjonelle funksjoner som strategi og ledelse, kundeorientering, markedsføring, bedriftskultur, kompetanse og opplæring. For å forsterke suksessfaktorene og unngå fallgruvene ved å innføre en logistikkorganisering viser boken hvordan man kan unngå dette ved hjelp av verdikjedetankegang og bruk av prosesseffektivisering.


Grunnbok i strategi, Bente R. Løwendahl, Fred Wenstøp, Øystein D. Fjeldstad m.fl.: Grunnbok i strategi, 3. utgave, inneholder alle de grunnleggende teoretiske perspektivene og analyseverktøyene. Boken viser hvordan man skal forholde seg til spesifikke beslutningsproblemer i bedrifter og inneholder også mange eksempler og noen mer omfattende case. Boken er beregnet på studenter i grunnkurs i strategi, samt mellomledere og andre som føler de trenger en lettfattelig, men grundig innføring i strategifaget. Boken selges også som e-bok. Grunnbok i strategi inneholder blant annet: * Hva er strategi, og hvem har faget betydning for? * Hvordan formulere overordnede mål og delmål? * Hvordan gjøres gode strategiske valg? * Hvordan konkretisere alternativer? * Hvordan skaper organisasjoner verdier? * Hvordan komme fra beslutning til gjennomføring? * Hvordan gjennomføres evaluering og oppfølging? * Modeller og rammeverk for intern og ekstern analyse * Modeller for analyse av verdiskapning og verdikonfigurasjoner.


Markedsplanlegging - fra visjon til kundetilfredshet, Kjell Banken, Svein Linge Solberg: Dette er en praktisk håndbok som gir innsikt i alle ledd i markedsplanleggingen for å omsette bedriftens visjoner til de riktige kundeopplevelsene. Boken presenterer forfatternes egen modell, BASO-modellen, som skritt for skritt gir oppskriften for oppbyggingen og gjennomføringen av en strategisk markedsplan. Modellen tar sikte på å isolere og synliggjøre de områder som kan gi bedriften økt konkurransekraft og bedre muligheter i markedet, bl.a. ved at den fokuserer på kundenes opplevelse av bedriftens markedstiltak. Boken er skrevet av forfattere med lang erfaring fra undervisning og praktisk markeds- planlegging i en rekke bedrifter, og retter seg særlig mot: - Ledere og ansatte i bedrifter og organisasjoner som arbeider med utviklings- og omstillingsoppgaver. - Studenter som ønsker innsikt i markedsorientert ledelse, strategisk planlegging og markedstilpassing. Forfatterne Kjell Banken og Svein Linge Solberg er begge siviløkonomer og førsteamanuenser ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim Økonomiske Høgskole. Forfatterne har lang erfaring fra undervisning innen strategi, ledelse, økonomisk styring og markedsføring. De har også lang erfaring fra rådgivning og styreverv i næringslivet. Begge har en allsidig bokproduksjon bak seg. «I motsetning til andre bøker innenfor strategiområdet, er dette en bok som gir leseren et praktisk læringsverktøy innen fagfeltet. Fremstillingen av BASO-modellen viser klar sammenheng mellom de ulike elementene som må inngå i en slik modell beregnet for praktisk anvendelse. Etter min mening er den spesielt vel egnet for læringsformen prosjekt/problembasert læring, som benyttes stadig mer innenfor høgskolesystemet.» Siviløkonom Ulf Mack Growen, dekanus ved avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Høgskolen i Tromsø, har benyttet boka i sin undervisning i Strategisk ledelse. Han uttaler følgende: «BASO-modellen brukes aktivt i vårt planleggingsarbeid og fungerer som et meget nyttig verktøy. Vi har et nesten religiøst forhold til BASO-modellen.» Viseadm. direktør Jens Peter Nupen, Trønder-Energi


Logistikkorganisasjoner - strategi og utvikling, Stig O- Johannessen, Olav Solem: Den første norskspråklige boka som fokuserer spesielt på de strategiske og organisasjonsmessige sidene ved logistikk. Boka behandler ulike former for logistikkorienterte organisasjoner og hvilke prinsipper og praksiser som kjennetegner disse. Videre gis en inngående behandling av fagfeltet strategisk logistikk, de ulike teoretiske perspektiver som underbygger feltet, og de praktiske konsekvensene for bedrifter som vil utvikle konkurransekraft gjennom fokusering på strategiske samarbeidsrelasjoner. Nyere teori om endringsprosesser og organisasjonsutvikling behandles også i denne sammenheng. Styreledelse - styret som team og prosessorientert styrearbeid, Morten Huse, Arild Inge Søland: Praksis og forskning viser at styreledelse og styrelederen er viktig for effektivt styrearbeid. I boken betraktes styret som et team som skal bidra til verdiskaping. Betydningen av prosessorientert styrearbeid vektlegges. Styrelederens oppgave vil være å bidra til at styremedlemmenes kunnskaper og ressurser anvendes. Forfatterne gir et strategi- og ledelsesperspektiv på styrearbeid, og styrets oppgave vil være å bidra til at det skapes langsiktige konkurransemessige fortrinn i bedriften. Et teamproduksjonsperspektiv legges til grunn. I boken knyttes praktisk og akademisk innsikt i styreledelse sammen, og det gis forslag til ulike tiltak for styreutvikling, inklusive styreevalueringer. I boken presenteres styreledelse som en ny måte å tenke på. Utfordringer i tilknytning til dette innebærer å skifte vektlegging i forbindelse med styreledelse .fra corporate governance til den menneskelige siden ved styrearbeid .fra kontroll til verdiskaping .fra uavhengighet til mangfold og kompetanse .fra beslutningsorientert til prosessorientert styrearbeid .fra ordfører til leder og motivator .fra det lukkede rom til inkluderende åpenhet .fra ekstern rapportering til intern utvikling.

Kunsten å selge - etablere, beholde og utvikle salgsrelasjoner, Petter A. Berg: Dette er en håndbok for studenter, selgere og ledere. Sentrale temaer er bl.a hvordan lære å selge under skiftende markeder, sammenheng mellom salg og markedsføring, utnyttelse av IT og teleteknologi og planlegging, styring og kontroll. Har litteraturliste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...