mandag 6. mai 2013

Hva er forskjellen mellom å være en sjef og en leder?

Kontroll kontra utvikling
En sjef er en som styrer og administrerer en organisasjon og de ansatte. Sjefen jobber med prosesser, og har sitt hovedfokus på systemet og strukturene i det. En typisk sjef er opptatt av å følge etablerte rutiner, planer og vedlikeholdet av disse. De gjør tingene "slik som vi alltid har gjort det", og jobber ut fra en holdning om at ting skal kontrolleres.

En leder er en som er opptatt av å forny organisasjonen og de ansatte. Lederens hovedfokus er på personressursene, hvordan de kan utvikles og motivers til å hente ut det beste i seg selv. Han ser den enkelte medarbeiderens kompetanse, håp, utfordringer og drømmer. Den gode lederen er opptatt av å utvikle organisasjonen ved å tenke nytt og styre menneskene som igjen skal styre de ulike prosessene.

Ved å ha et fokus på å få rett person på rett plass under de rette forutsetningene, er 90 prosent av lederjobben gjort. Kjerneoppgaven for lederen er å finne selvdrevne personer som er skrudd sammen med den riktige kompetansen, verdiene og holdningene.Ledernytt: Kan motivasjon og engasjement læres?

Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can fly.

En typisk leder har en holdning om at dersom en mislykkes med en oppgave, så tar en lærdom av den. Du våget i det minste å forsøke. Men om du lykkes, så har du gjort selskapet bedre.

Forskningen viser at mennesker ønsker å bli ledet ikke administrert, og når noen ledes er de villig til å yte mer.Sjefen gjør tingene riktig, lederen gjør de riktige tingene.
Ukeavisen ledelse: Gjør mer enn å bare administrere - LED!

Oppsummert
  • Sjefen administrerer, lederen fornyer 
  • Sjefen er en kopi, lederen er en original 
  • Sjefen opprettholder, lederen utvikler 
  • Sjefen fokuserer på systemer og strukturer, lederen fokuserer på personer 
  • Sjefen setter sin lit til kontroll, lederen inspirerer til tillit 
  • Sjefen har ett kortsiktig syn, lederen har ett langsiktig perspektiv 
  • Sjefen spør hvordan og når, lederen spør hva og hvorfor 
  • Sjefen imiterer, lederen skaper 
  • Sjefen godtar tingene som de er, lederen utfordrer status quo 
  • Sjefen gjør tingene riktig, lederen gjør de riktige tingene
Leadership is the capacity to translate vision into reality.

Ønsker du å lese mer om ledelse (Adlinks):


Perspektiver på ledelse retter seg mot ledere på ulike nivåer og studenter i organisasjons- og ledelsesfag. Perspektiver på ledelse er en artikkelsamling som dekker sentrale emner innenfor fagfeltet ledelse, blant annet fenomenet lederskap, styring av menneskelig ressursbruk, kjønnsforskjellers betydning for ledelse og selvledelse. Mange av kapitlene er skrevet av internasjonale anerkjente forskere innen ledelsesfaget.

På randen av ledelse: en veiviser i førstegangsledelse er ei bok som bygger på resultater fra nyere forskning på ledelsesfeltet og er en veiviser inn i alle de oppgavene og utfordringene en førstegangsleder står overfor. Det å bli leder for første gang er en kritisk, utfordrende og avgjørende beslutning for mange. De fleste opplever imidlertid at de får liten støtte i denne vanskelige overgangen. I boka gis en oversikt og praktisk innføring til beste for både den nye lederen og virksomheten den nye lederen er en avgjørende del av.

Ledelse: en helhetlig modell. Ledelse fremstår ofte som komplekst, fragmentert og motsetningsfylt. I denne boken viser forfatteren at motsetningene belyser ulike sider ved ledelse, og at de istendfor å konkurere snarere komplementerer hverandre. I denne helhetlige ledelsesmodellen inngår teorier om lederatferd, trekkteorier, rolleteorier, makt- og innflytelsesteori og ledelse som et samspillforhold.
Ledelse: verktøy og virkemidler. Ledere skal lede sine medarbeidere til å lede seg selv. Boken skal appellere til fantasien, gi hjelp til selvhjelp og inspirere til skrittvise læreprosesser. Boken stiller flere spørsmål enn den gir svar. Lederen må selv bli en endringsagent som kan utvikle seg selv, teamet sitt og hele organisasjonen.

 
Ledelse: å bruke teori i praksis. Formålet med boka er å øke kompetansen i å bruke teori av relevans for ledelse i praksis. Erfaring og forskning viser at evnen til å bruke teori ikke utvikler seg «automatisk» som følge av at en setter seg inn i teori som formidles i forelesninger, faglitteratur, fagseminarer, foredrag, osv. Hvordan «gapet» mellom teori og praksis kan overvinnes, interesserer både studenter, utdanningsplanleggere og forskere. Boken henvender seg til alle som arbeider med ledelsesfag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...