mandag 2. januar 2017

Hvilke egenskaper har ledere som lykkes?

Ledelse er noe alle kan lære seg til å bli bedre i, men noen personlige egenskaper gjør at enkelte skiller seg ut og har større sjanse til å lykkes enn andre. I denne artikkelen skal vi se litt nærmere på hvilke egenskaper som gir ledere en større sannsynlighet for å lykkes.
Bedriftens ledere har en stor innvirkning på resultatene til bedriften, men ikke alle vet hvilke egenskaper som kjennetegner de lederne som har best sannsynlighet for å lykkes med sin ledelse. Har du ambisjoner om å bli eller om å utvikle deg som leder? I så fall kan det være lurt å vurdere om du har, eller bør forbedre noen av dine personlige egenskaper.

KS: Guide til god ledelse

1. Optimisme og positivitet
Det er en god egenskap å være optimistisk og at en har positiv innflytelse på omgivelsene. Positive ledere ser på verden og situasjoner slik de er og hvordan de skal gå frem for å endre dem til noe bedre. Fokuser på løsninger og ikke på problemene.

2. Empatisk
En empatisk leder ser ulike personligheter og hva som skal til for at den enkelte skal lykkes. Noen trenger klare tydelige rammer, mens andre har behov for kreativ frihet. Den empatiske lederen ser hva som motiverer og inspirerer den enkelte til å oppnå sine mål.

3. God objektiv ressoneringsevne
De beste lederne klarer å beholde roen i kritiske situasjoner. Jo flere tidligere kritiske situasjoner de har vært i jo bedre blir de. De er kognitivt sterke og har en god evne til å løse komplekse oppgaver og problemer. De gjør dette ved å basere sine beslutninger og strategier på gode faktagrunnlag.

4. Læringsevne og selvinnsikt
Gode ledere liker å lære nye ting. De lærer fort og tar raskt ibruk ny kunnskap. De bruker den nye kunnskapen for å utvikle seg selv og de rundt seg. Den gode lederen er bevisst på sin egen rolle og hvordan han eller hun aktivt påvirker sine medarbeidere og situasjoner.

5. Tålmodighet
Med en dose tålmodighet er dine sjanser for å lykkes som leder bedre. Den gode lederen ser når det kreves handling og når det kreves å la ting bero. De vet at det ikke alltid er den raskeste løsningen som er den beste. Noen ganger er det lurest å bruke litt tid til å vurdere ting litt nøyere og mer nyansert.

6. Åpenhet og sjenerøsitet
Gode ledere motiveres av selve lederoppgaven og av at andre lykkes. De deler sin kunnskap med andre for at de skal kunne gjøre en best mulig jobb. Ved å vise åpenhet og sjenerøsitet vil de også oppleve å få det samme tilbake - da hentes det ut verdier ved å jobbe sammen som et team.


Ledernytt: En god leder leder seg selv - og inspirerer andre til å gjøre det sammeØnsker du å lese mer:

mandag 15. februar 2016

Hva er tranformasjonsledelse?

Ledelse handler om prosessene som gjennomføres for å påvirke de ansatte slik at bedriften oppnår best mulig måloppnåelse. I denne artikkelen skal vi se nærmere på begrepet transformasjonsledelse og hva som kjennetegner denne ledelsessstilen.

freedigitalphotos.net

fredag 5. juni 2015

Hurtigoppskrift på ledelse

Vi har tidligere skrevet om hva som kreves av en god leder, og ser at dette er et tema som mange ønsker å lese om. Vi deler derfor her en liste over de fem viktigste punktene som en leder bør fokusere på for å oppnå motiverte medarbeidere.

Foto: freedigitalphotos.net

tirsdag 21. april 2015

Retorikk - det som gjør at enkelte er mer overbevisende enn andre


Retorikk betyr talekunst og handler om hvordan man skal overbevise lytterne. De som er gode retorikere blir ofte omtalt som veltalende og gode til å argumentere. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva retorikk er og hvordan du kan bruke den for å fremstå som tryggere, tydeligere og mer troverdig.


fredag 13. februar 2015

Hvordan ta effektive strategiske valg?

Kan fem hovedspørsmål være nok til å hjelpe deg på veien til å utvikle en vinnende strategi? I denne artikkelen ser vi på en femtrinns modell som kan brukes som et effektivt strategisk verktøy.

tirsdag 27. januar 2015

10 vanlige feil i ledelse og styring

Er du ny som ledere, har en utfordrende og krevende reise fremfor deg. Du kommer til å trå feil. Men som Oscar Wilde sier "Erfaring er navnet alle gir til sine feil" - og erfaring kan kun bygges ved at du noen ganger trør litt feil. Det kan imidlertid være lurt å ha kjennskap til noen av de vanligste feilene.

Foto: freedigitalphotos.net

Hva er en verdikjede?

Verdikjede er et begrep som brukes for å beskrive en organisasjons verdiskapning på et strategisk nivå. I denne artikkelen skal vi beskrive hva verdikjede er, i henhold til modellen til Michael Porter (1985).


tirsdag 6. januar 2015

Hvorfor konflikter er bra

Bare ordet konflikt skaper ubehag hos mange fordi de er usikkre på hva de skal gjøre og hvordan de skal håndtere en oppstått konflikt. De tenker på konfliktene som noe nedbrytende og lammende. I denne artikkelen skal vi ta en annen tilnærming: Konflikter er utviklende og bra!!!


freedigitalphotos.net

mandag 17. november 2014

Risikovurdering i prosjekt

Alle prosjekter inneholder elementer som i ulike grad kan "gå galt" og føre til at hele prosjektet mislykkes. Dette er risikofaktorer i prosjektet. Med dette menes sannsynligheten for og konsekvensen ved at noe uønsket hender og kan utvikle seg. For prosjektleder er det derfor viktig å lære seg noen triks om hvordan man kan håndtere potensielle utfordringer. 


fredag 3. oktober 2014

Hva er forskjellen mellom transaksjonsledelse og transformasjonsledelse?

Ledelse handler om å få mennesker til å utføre oppgaver på en best mulig måte. Mennesker er sammensatt av ulike personlighetstrekk, ulike stiler og motiveres av ulike ting. Som leder er det viktig å ha kunnskap om disse forskjellene og en bevisstgjøring rundt hvilke lederstiler du selv bruker i forhold til de ansatte.

De ulike lederstilene blir enten kategorisert som transaksjonsledelse eller transformasjonsledelse. I denne artikkelen skal vi se på hva som kjennetegner disse ulike måtene å lede på.

torsdag 2. oktober 2014

Hva er innovasjon?
Vi har et kunnskapssamfunn som er i hurtig og stadig endring.  Næringslivet må stadig tilpasses for å sikre den langsiktige konkurranseevnen.  Evnen til å endre og fornye seg er så viktig at det er blitt en samfunnsverdi – en faktor som har betydning for bedriftens overlevelsesevne.


For arbeidstakere betyr det nye arbeidsmetoder og nye måter å organisere arbeidet på. For bedriften handler det om at de må ha et strategisk fokus på innovasjon og kreativ problemløsning.

tirsdag 30. september 2014

Årsregnskap - Hva er det?

 

Regnskapet er oversikten over bedriftens økonomi med inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Det finnes to former for regnskap. Det ene er bedriftens interne driftsregnskap. Dette regnskapet viser økonomiske aktiviteter, og danner grunnlaget for interne beslutninger og strategier.

Det andre regnskapet er årsregnskapet, også kalt finansregnskapet. Dette er et offentlig regnskap som alle regnskapspliktige enheter årlig må sende inn til Brønnøysundregistrene.

torsdag 18. september 2014

Positiv psykologi - et ledelsesverktøy

Positiv psykologi er en nyere retning innenfor psykologien som fokuserer på menneskelige styrker, positive følelser, mental sunnhet og optimal funksjonsevne. Her er det mennesker på sitt beste, fulle av energi, livsglede og evne til å mestre utfordrende situasjoner som erinteressante. Kunnskap om dette fagområdet gir viktige verktøy i ledelse og selvledelse.

onsdag 14. mai 2014

Motivasjon og arbeidsglede

 
Har du arbeidstakere som er motiverte og som stråler av arbeidsglede?

Bilde: freedigitalphotos.net

Den ansattes forhold til nærmeste leder er en av de viktigste faktorene for den ansattes trivsel. Ledelse handler om makt og innflytelse, men også om omsorg og god kommunikasjon. Som leder er det ditt ansvar å påvirke dine ansatte på en slik måte at de er mest mulig motivert og opplever størst mulig arbeidsglede - men hvordan gjør du det?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...