tirsdag 16. oktober 2012

Hvordan kommunisere ut tydelige mål?

For å drive prosesser er det viktig at prosjektleder er bevisst på hvordan han kommuniserer ut visjon, formål og resultatmål som skaper en felles retning. Å lede en gruppe forskjellige mennesker mot et felles mål er en kunst.

"Ledelse er å utvikle mennesker."
Road with hairpin turns through mountain valley


Prosjektleder har ansvar for at prosjektet  finne veien som fører til at man  leverer og oppnår de målene som prosjekteier har satt. Det viktigste første steget er å skape en felles forståelse for hva hensikten med prosjektet er og hva det skal levere. Det gjøres gjennom etablering av mål. Målene skal sikre at alle drar i samme retning. 

En måte å gjøre dette på er å beskrive målene ut fra tre nivå:

1. Som overordnet strategiske mål
Strategiske mål sier noe om hva organisasjonen ønsker å oppnå på lang sikt. Strategien skal si noe om det fremtidsbildet som organisasjonen i felleskap skal strekke seg mot - visjoner. Strategien skal kun si noe om hva som skal oppnås, men ingen ting om hvordan dette skal gjøres.


"Visjoner uten handling - er kun drømmer.
Handlinger uten visjoner - er kun tidsfordriv.
Visjoner kombinert med tiltak kan forandre verden"

2. Som et formål

Formålet skal beskrive hvorfor det er viktig å gjennomføre prosjektet og hva prosjektets leveranser skal brukes til. Formålet skal være bindeleddet opp til organisasjonens strategi. Men formålet er mer spesifikt i så måte at det sier noe mer konkret om hva som er hensikten med gjennomføringen av det konkrete prosjektet.

3. Som et konkret mål
Her beskrives det helt konkret hva prosjektet skal levere. For at prosjektet skal kunne styres må målene må være målbare slik at vi kan svare ja eller nei på om målet er oppnådd - de må være SMART:
S - Spesifikt i å nå et formål
M - Målbart ved hjelp av en indikator
A - Ansvarliggjort, ved at noen har ansvar for å oppnå målene
R - Realistisk å oppnå innenfor gitte rammer og med tilgjengelige ressurser.
T - Tidsavgrenset ved at det er satt en frist.


"Dersom noe forklares så klart og tydelig at ingen kan misforstå, vil noen misforstå."


Les også:
Hvordan være en god møteleder    Ingen kommentarer:

    Legg inn en kommentar

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...