torsdag 24. oktober 2013

Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS/WBS)

PNS, prosjektnedbrytningsstruktur, er den norske forkortelsen for den engelske WBS, Work Breakdown Structure, noen ganger omtalt som PBS, Project Breakdown Structure. Prosjektnedbrytningsstrukturen brukes til å gi en oversikt over omfanget på leveransene til prosjektet med en underliggende beskrivelse av alle deloppgavene.


Den største utfordringen i de fleste prosjektene er å gi en oversiktlig beskrivelse av hva som skal gjøres og omfanget for de enkelte arbeidsoppgavene. Prosjektnedbrytningsstruktur er et verktøy som hjelper med dette. Ved bruk av en hierarkisk struktur brytes prosjektet ned i mer og mer detaljerte arbeidspakker.


Her er et enkelt eksempel på en PNS for et husbyggingsprosjekt:

På nivå 1 beskrives prosjektet.
På nivå 2 beskrives hovedelementene som prosjektet bester av.
På nivå 3 beskrives arbeidsoppgaver som må gjøres for det enkelte hovedelementet.

Antall nivå i sturkturen er avhengig av blant annet prosjektets størrelse og gjennomføring.

Hvordan man bryter opp et prosjekt i mindre arbeidspakker kan varieres. Det kan brytes ned i fagområder, geografiske områder, produkter, prosesser eller arbeidsoppgaver og tjenester som er nødvendig for å nå prosjektets målsetting. Hva som benyttes må vurderes ut fra hva som er naturlig for det enkelte prosjektet.

Slik kan man dele oppgavene inn i høyere og høyere detaljnivå.

PNS blir et verdifull og viktig verktøy for både planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. For å få enda mer nytte av verktøyet knytter man til en tabell som gir en mer detaljert beskrivelse av arbeidspakken:


Hvor mange elementer (kolonner) som skal være med, må vurderes fra prosjekt til prosjekt. Andre elementer som kunne ha vært brukt ovenfor er f.eks. resursser og avhengigheter mellom arbeidspakkene. Noen vil nok også mene at oversikten er for detaljert, og at den bare skal inneholde de fire første kolonenne. Dette er spesielt i planleggingsfasen av prosjektet hvor PNSen skal danne grunnlaget for ressursplaner, kostnadsberegninger og fremdriftsplaner. Hovedpoenget er at du har et verktøy som gir deg den oversikten som du mener er nødvendig.

Den enkelte arbeidspakken blir så beskrevet mer detaljert i et KTR-skjema. Her beskrives arbeidsomfanget, resultater, ansvarlig, kostnader, tid og ressurser for det enketle elementet i prosjektnedbrytningsstrukturen.

Her er en fin engelsk video som forklarer hva en WBS er:Les også:
Du er fersk som prosjektleder - Hva gjør du?
Hva er interessenter? - og hvordan kartlegge de?
Hvordan sette og oppnå prosjektmål?
Prosjektlederens rolle
SWOT-analyse

Bøker om prosjektledelse (Adlinks):

Målrettet prosjektstyring, av Erling S. Andersen m.fl:
Boken viser hvordan et prosjekt skal ledes. Den representerer en helhetlig og praktisk framgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging. Boken understreker betydningen av en koodinert person-, system- og organisasjonsutvikling (pso-utvikling). Den viser hvordan fundamentet for prosjektet lages og hvordan man setter målene. Det gis en grundig innføring i milepælplanlegging og prosjektorganisering med bruk av ansvarskart. Boken viser hvordan man følger opp framdriften i prosjektet gjennom god rapportering. I denne utgaven av boken er det lagt til et nytt kapittel om økonomisk styring av prosjekter. Boken er i dag it-støttet gjennom verktøyet Goal Director (www.gdmservices.com). Et kapittel i boken viser gjennom eksempler bruken av verktøyet.


Prosjektarbeid - utviklings- og endringskompetanse, av Harald Westhagen m.fl. Boka gir en helhetlig innføring i prosjektarbeidets ABC. Dette er en praktisk orientert bok om prosjektarbeid som verktøy for å utvikle og vedlikeholde endringskompetanse i organisasjoner. Fremstillingen gir et rammeverk og grunnleggende forståelse av hva styring, organisering og ledelse av et prosjekt innebærer. Stoffet er svært konkret med en rekke eksempler fra små og store prosjekter. 

Prosjektadministrative metoder, av Svein Arne Jessen. Prosjektadministrative metoder gir en grundig innføring i de metodene og teknikkene som er mest aktuelle i prosjektarbeid, og det er lagt stor vekt på å vise hvordan de kan brukes i praksis. Bokens metoder og teorier er bygd opp rundt ett gjennomgående eksempel, og i denne femte utgaven er det vist nye intranett- og internettaktive løsninger for prosjektplanlegging og prosjektstyring i tilknytning til dette eksemplet. Boken er aktuell for alle som arbeider med prosjektarbeid i ulike typer virksomheter, og for studenter i økonomiske og tekniske fag.

Praktisk prosjektstyring, av Asbjørn Rolstadås: Boka gir ei grunnleggende innføring i prosjektstyring. Den er praktisk innretta mot metoder og teknikker ut fra de nyeste prinsipper. Sjøl om stoffet er retta mot større prosjekter, passer de fleste teknikkene også godt for mindre prosjekter. Boka egner seg både som førstegangsinnføring i prosjektstyring og som referansegrunnlag for alle som arbeider i eller med prosjekter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...