onsdag 20. november 2013

Aksjer: Hva er P/E-tall?

Hvilke strategier bruker de som gjør det stort på aksjemarkedet og hva er det de ser på? Dette er hovedspørsmålet jeg stiller før jeg satser på aksjer. Ett av de første svarene jeg fikk, var at jeg måtte følge med P/E-tallene. Dersom de var fra 5-15 var det greit å kjøpe. Men hva betyr det?P/E-tallet sier noe om en aksje er fornuftig priset eller ikke. Det er to måter å regne ut P/E-tallet. Du kan dele aksjekursen på årsresultatet pr. aksje, eller du kan dele bedriftens markedsverdi på årsresultatet. • Aksjekurs viser hva noen er villige til å selge eller kjøpe en andel i selskapet for
 • Resultat per aksje, eller Earnings per share (EPS), viser en bedrifts årsresultat delt på antall utestående aksjer.
 • Markedsverdien til en bedrift er antall aksjer ganger aksjekursen
 • Bedrifter er forpliktet til å presentere resultat per aksje i kvartalsrapporter og i sitt årsregnskap. Regnskapstall finner du på proff.no og på E24.no Aksjekurser finner du på
P/E-tallene viser forholdet mellom en bedrifts Markedsverdi (Price) og årsresultat (Earnings), eller hvor høyt en aksje prises i forhold til inntjening pr. aksje (EPS). Følgende er en vanlig inndeling av hvordan aksjen vurderes priset:
 • 0-13 indikerer underpriset akskje, eller det antas en forventet nedgang i inntekter.
 • 14-20 er en fornuftig prising av de fleste bedrifter
 • 21-28 er enten en overpriset aksje, eller inntekten har vokst betraktelig siden forrige resultatpublisering
 • 28+ er enten en aksje med en svært lvoende fremtid med veldig sterk inntektsvekst, eller en aksjeboble som er drar prisen opp på et kunstig høyt nivå.  
P/E-tallet alene er ikke nok til å fortelle om verdien kan forsvares av forventet fremtidig vekst. Du må gjennomgå bedriftens regnskap og ledelse og sammenligene P/E-tallet med P/E-tallene til andre sammenlignbare bedrifter over tid for å få et tydeligere bilde.

Foruten P/E-tallene er det viktig å gjøre en vurdering av følgende tall:
 • Kontantstrøm, er forskjellen mellom bevegelsen av kontanter inn og ut av en bedrift, bør ha 4-5 prosent mer inn enn ut.
 • Utbyttegrad og utbyttegrad av EPS - dersom selskapet har det.
 • Årlig økning av utbytte og i EPS
 • Forventet økning i EPS
 • Antall år på rad med utbytte og utbytteøkning
Lær mer i E24s aksjeskole:
Lær mer om emnet (Adlinks):
Aksjeanalyse på 1-2-3, Ole Thoresen. Folk flest har en hektisk hverdag og de har ikke mye tid tilgjengelig til å vurdere investeringsmuligheter. Dessuten har de færreste den nødvendige utdannelsen og erfaring til å gjøre kompliserte analyser for egeninvesteringer av sparepenger. Denne boken viser hvordan vanlige folk kan sette sammen en aksjeportefølje med stor oppside og akseptabel risiko i løpet av en uke, og dessuten avveie andre investeringsmuligheter. Metodikken, verktøyene og prinsippene som presenteres er uhyre enkle med praktiske analyseeksempler, og enhver person med god allmennkunnskap vil raskt kunne ta i bruk systemet til egne investeringer. Boken presenterer de viktigste aspektene for analyse av makroøkonomi, bransjer, selskapsspesifikke faktorer, verdsettelse, markedspsykologi og andre investeringsforhold. Dessuten gis det en god introduksjon til porteføljestyring og avveining mellom ulike klasser av investeringer.

Grunnleggende regnskap, Svein Kolstad Hansen m.fl, er er velegnet til grunnleggende kurs i regnskap. Boken gir en full innføring i hva regnskap er, hvordan man fører regnskap, hvilke krav som stilles til regnskapet, ulike foretaksformer, etiske spørsmålsstillinger, m.m. Boken er lagt opp etter dagens kontoplanstandard. Hvert kapittel innledes med en kort presentasjon av en norsk bedrift, for å gi studentene en innføring i litt av grunnfjellet i vårt næringsliv. 2. utgave er grundig oppdatert mht. lover, regler og forskrifter. Boken har en egen nettside som blant annet inneholder flere databaserte oppgaver, interaktive flervalgsoppgaver, løsningsforslag til enkelte oppgaver og støttemateriale.

Økonomistyring 1 gir en bred innføring i grunnleggende regnskap, bedriftsøkonomi og budsjettering. Økonomiforståelse står i fokus. Målet er å vise hvordan en skaffer relevant dataunderlag, analyserer dataene, blir fortrolig med svakhetene i analyseverktøyene og tar kvalifiserte beslutninger. Boken er for treårige bachelorstudier i økonomiske og administrative fag og for andre studier som fremmer grunnleggende økonomiforståelse. Aage Sending har praksis fra ledende stillinger innenfor økonomifunksjonen i Norge og utlandet.

ABC for ikke-økonomer gir grunnleggende kunnskap om de fleste emner innen regnskap og økonomi, blant annet regnskapsanalyse, bedriftskostnader og kalkylekunnskaper. Den forklarer også økonomiske ord og uttrykk, samt en innføring i Excel-funksjoner. Boken er skrevet for den som ikke er økonom, men som ønsker kunnskap om økonomiske aspekter.
Årsregnskapet gir en grundig innføring i årsregnskapet inkludert regnskapsanalyse. Den tilfredsstiller det som rammeplanen for økonomisk-administrative høgskolestudier anbefaler som obligatoriske kunnskaper i emnene grunnleggende regnskap og finansregnskap med analyse. Boka gjennomgår grundig sammenhengen mellom bedriftsøkonomiske resonnementer og regler og prinsipper for regnskapsføring. Det er lagt vekt på en pedagogisk fremstilling med mange praktiske eksempler. Boka krever ingen forkunnskaper. I tillegg til læreboka er det utarbeidet en oppgavesamling med detaljerte løsningsforslag. Oppgavesamlingen følger inndelingen i læreboka. Den er velegnet både til selvstudier og som støtte til undervisningen

Innføring i regnskap er en lærebok for deg som trenger grunnkunnskaper i regnskap. Den krever ingen spesielle forkunnskaper.Boken behandler de viktigste emnene i regnskapslæren og passer derfor godt som læremiddel til forkurs eller til deler av obligatoriske høyskolekurs i regnskap eller andre relevante bedriftsøkonomiske emner. Oppgavetrening er en viktig del av læringsprosessen. Boken inneholder derfor flere øvingsoppgaver til hvert emne. Løsninger til de fleste oppgavene er gjengitt bakerst i boken, og du får dermed muligheten til å kontrollere deg selv.

Regnskaps-ABC er ei ebok som gir en enkel innføring i og oversikt over regelverket for regnskap og bokføring i småbedriften. Blant mange temaer som dekkes er oppbevaring av regnskapets bilag: På papir eller elektronisk? Hvor lenge må det tas vare på opplysningene? Må det være egen bankkonto for den vesle næringsdrivende med enkeltpersonforetak? Hva taler for og mot å føre regnskapet selv? Av ebokas innhold: Bokføring, årsregnskap mm - Ajourhold én, tre eller seks ganger årlig? - Dokumentasjon av kontantsalg, kjøp, lønn, timer og tidsbruk - Uttak av eiendeler og tjenester - Dokumentasjon av reiser, bevertning, betaling, varelager, innskudd og gjeld - Praktisk opplegg for bokføringen - God dokumentasjon avgjørende for fradragsrett - MVA i regnskapet - Redusere skatten ved hjelp av regnskapet? - E-faktura til staten må nå være i EHF-format.

Verdsettelse av Aksjer gir leseren verktøy for å kunne gjøre fullverdige aksjeanalyser og verdivurderinger av aksjeselskaper. Den inneholder praktiske tips og eksempler, og presenterer finansiell teori på en enkel måte.I Den lille boken som slår markedet viser forfatteren hvordan investering i aksjemarkedet kan være en enkel ting for investorer i alle aldre. Den tar for seg prinsippene bak vellykket investering, og røper en "magisk formel" som automatiserer prosessen med å kjøpe gode selskaper til rabattpriser. Leseren vil lære seg hvordan man kan bruke denne lavrisiko-metoden for å slå både markedet og profesjonelle pengeforvaltere med stor margin. Boken tar også for seg hvordan aksjemarkedet fungerer, hvorfor de aller fleste private og profesjonelle investorer mislykkes, og hvorfor formelen vil komme til å fortsette å fungere, selv når "alle" vet om den.

Den lille boken som gjør deg rik i aksjemarkedet gir analyser og praktiske råd til hvordan du kan gjøre vekstinvesteringer uten for høy risiko. Forfatteren legger opp en strategi for hvordan du bygger opp en vekstportefølje, og hvordan du skal overvåke og opprettholde styrken og kvaliteten på porteføljen.


1 kommentar:

 1. Tidligere diskuterte vi rollen som en forsikring verdivurdering, sammenligne den med økonomiske analyser og planleggingsverktøy kjent som et Source Research, i en artikkel med tittelen Forsikring Verdivurdering Vs Source Research. (verdivurdering av selskapå lese artikkelen før denne ettall å etablere en sammenligning).

  SvarSlett

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...