tirsdag 30. september 2014

Årsregnskap - Hva er det?

 

Regnskapet er oversikten over bedriftens økonomi med inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Det finnes to former for regnskap. Det ene er bedriftens interne driftsregnskap. Dette regnskapet viser økonomiske aktiviteter, og danner grunnlaget for interne beslutninger og strategier.

Det andre regnskapet er årsregnskapet, også kalt finansregnskapet. Dette er et offentlig regnskap som alle regnskapspliktige enheter årlig må sende inn til Brønnøysundregistrene.

Årsregnskapet
Årsregnskapet er regulert av Lov om årsregnskap (Regnskapsloven). Det er bedriftens størrelse og form som avgjør om bedriften er regnskapspliktig eller ikke.

Årsregnskap er regnskap som ligger offentlig tilgjengelige på Proff.no. Ved å søke opp bedriften får du nøkkeltall og detaljerte poster fra resultatregnskapet og balanseregnskapet finner du regnskapsanalyse, lederlønninger og evt. registrerte panteheftelser. Du kan også kjøre bedriftssammenligningen for å sammenlikne to bedrifters regnskap. Du får også tilgang til styrets medlemmer og oversikt over aksjonærene 


Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. Årsregnskapet med årsberetning skal sendes Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er vedtatt av generalforsamlingen eller lignende organ.

Underskrift
For regnskapspliktig bedrifter som har et styre, skal samtlige styremedlemmer skrive under årsregnskapet. Hvis virksomheten har daglig leder, skal også denne skrive under. Har den regnskapspliktige verken styre eller daglig leder, skal deltakerne eller medlemmene underskrive.

Hvis noen av de som skal underskrive har innvendinger mot årsregnskapet, skal disse skrive under med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.

Årsregnskapets formål
Årsregnskapet har to hovedfunksjoner; det ene er å gi en overordnet oversikt over hvordan bedriftens midler har vært brukt og det andre er å gi en oversikt over bedriftens økonomiske tilstand.


Årsregnskapets innhold

For små foretak er det utarbeidet noen forenklede regler for hva som er god regnskapsskikk, og det er fire elementer som skal være med i årsregnskapet:

  • Resultatregnskap: gir en oversikt over driftsinntektene og driftsutgiftene i regnskapsåret. Differansen gir årsresultatet, før skatt, som viser om bedriften har gått med under- eller overskudd.
  • Balanse: gir en oversikt over bedriftens eiendeler på den ene siden og gjeld og egenkapital på den andre siden. Eiendelene er de anleggsmidlene (maskiner, bygningsmasse) og omløpsmidlene (varer og bankinnskudd) som utgjør bedriftens realkapital. Egenkapital og gjeld (lang- og kortsiktig) sier noe om hvordan eiendelene har vært finansiert. Utgående balanse for ett regnskapsår, er inngående balanse for neste regnskapsår.
  • Noter: er informasjon og tilleggsopplysninger som skal gi en bedre forståelse av regnskapet. Det kan for eksempel være vurderinger for verdifastsettelse, eller redegjørelser for beløp som bedriften mener det er viktig å gi mer detaljert informasjon om.
  • Kontantstrømoppstilling: er en rapport over inn- og utbetalinger i regnskapsåret
    Det er strenge krav til hvordan disse regnskapene skal stilles opp.
    Dersom du ønsker en innledende guide om føring av regnskap og hvordan disse kan leses, har Altinn laget en regnskapsguide som gir en innføring i de viktigste områdene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...