mandag 15. februar 2016

Hva er tranformasjonsledelse?

Ledelse handler om prosessene som gjennomføres for å påvirke de ansatte slik at bedriften oppnår best mulig måloppnåelse. I denne artikkelen skal vi se nærmere på begrepet transformasjonsledelse og hva som kjennetegner denne ledelsessstilen.

freedigitalphotos.netI kort handler transformasjonsledelse om å inspirere de ansatte til å gjøre en best mulig jobb. Ledere som utøver denne lederstilen vektlegger menneskelig samhandling og ser den enkelte arbeidstaker og deres behov.

En leder som utøver transformasjonsledelse ønsker seg autonome (selvstyrte) medarbeidere som trives og har det godt. Lederen vet at kunnskapsarbeidere har et behov for å oppleve at de har et meningsfullt arbeid og mulighet til å utvikle seg. Transformasjonslederen har ikke størst fokus på kontroll og styring, men på hvordan den enkelte medarbeider kan veiledes, støttes og motiveres for best mulig måloppnåelse. 

Dagens perspektiv: Kunnskapsarbeidere trenger inspirerende ledere


Hvordan transformasjonsledere jobber:

  1. De formulerer en visjon som inspirerer og motiverer de ansatte til å se og jobbe mot fremtidige mål og muligheter.
  2. De definerer tydelige roller og forventninger knyttet til disse.
  3. De ser og vise omsorg for den enkelte ansattes unike behov og evner.
  4. De viser omsorg, gir støtte og veiledning.
  5. De verdsetter kompetansen til de ansatte og stimulerer den enkelte til å tilegne seg ny kunnskap og utvikle seg videre. 
  6. De oppmuntrer de ansatte til  å ta initiativ og stille spørsmål ved hvordan ting gjøres.
  7. De stimulerer til nytenkning og utprøving av nye ting.
  8. De er rollemodeller som går foran med et godt eksempel.
  9. De har sterke verdier som de kommuniserer videre til de ansatte. 

Dagens Perspektiv: Slik er en effektiv leder


Lær mer:
(addlinks)


Transformasjonsledelse, Geir Thompson:
Transformasjonsledelse er den første boken på norsk om den mest omtalte ledelsesformen de siste tredve årene. Boken viser at denne formen for ledelse fører til positive reaksjoner og gir gunstige effekter på enkeltmedarbeidere, team og organisasjoner. De fire grunnelementene i transformasjonsledelse er idealisert innflytelse, inspirerende motivasjon, individuell støtte og intellektuell stimulans. De blir grundig gjennomgått i boken, og det blir vist hvordan ledelsesmodeller basert på disse søylene gir effekter på gruppe- og teamnivå. Boken presenterer også et treningsopplegg i transformasjonsledelse som har vist seg å ha god og lønnsom effekt, i tillegg blir forskningsresultater på dette spennende feltet gjennomgått. Transformasjonsledelse er skrevet av erfarne norske eksperter innenfor faget ledelse, er velegnet for studenter på bachelor- og masternivå, og vil passe for de fleste lederprogrammer i tillegg til rådgivere og ledelseskonsulenter.


Verdibasert ledelse i offentlige profesjoner, Tor Busch:
Formålet med denne boken er å legge grunnlaget for utvikling av verdibasert ledelse i offentlige profesjoner. Den gir en grundig innføring i det som særpreger profesjoner og profesjonelle verdier, og speiler dem mot det offentlige verdiuniverset, samtidig som de danner grunnlag for drøfting av profesjonsetiske problemstillinger. På denne bakgrunnen utvikles det en modell for verdibasert ledelse med vekt på både verdiforankring og verdiutvikling. Til sist blir tre former for verdibasert ledelse gjennomgått: selvledelse, teamledelse og transformasjonsledelse.


Verdsettende ledelse, Siw Skrøvset; Tom Tiller:
Gode relasjoner er alfa og omega i samfunnsutvikling. Ikke minst gjelder dette i skole og utdanning. Å lede andre mennesker krever at man ser den enkelte medarbeider, og at man bryr seg om det man ser. Verdsettingens betydning i ledelse har de siste årene blitt stadig mer påaktet, særlig fordi erfaring og forskning viser at selv de små verdsettende ord og handlinger kan bringe store og gode resultater. Vi har fått stadig større sikkerhet for at arbeidsglede og læringslyst øker når ledere er bevisste på og praktiserer verdsettende ledelse i det daglige. I førsteutgaven av boka ble det vist til forskningserfaringer fra skole, offentlig forvaltning, idrett og næringsliv. I denne reviderte utgaven av Verdsettende ledelse har vi også tatt med lærdom fra to nye ledergrupper: ledere for de fremragende forskningssentrene ved norske universiteter samt rektorer ved norske folkehøgskoler. En av de røde trådene i svarene, også fra disse lederne, er verdsettingens betydning i daglig arbeidsliv. I boka vektlegges metoder, praktiske råd og gode eksempler.

Perspektiver på ledelse, Øyvind L. Martinsen:
Perspektiver på ledelse er en artikkelsamling som dekker sentrale emner innenfor fagfeltet ledelse. Den retter seg mot studenter i organisasjons- og ledelsesfag og ledere på ulike nivåer. Boka er inndelt i følgende hoveddeler og kapitler: - Om ledelse: lederskap; myter og fakta om lederrollen; lederens egentlige oppgave; om å forstå organisasjoner. - Om lederen: om forskning på ledelse; transformasjons- og transaksjonsledelse; lederstil; situasjonstilpasset ledelse; lederes egenskaper; kvinner og ledelse.. Perspektiver på ledelse retter seg mot ledere på ulike nivåer og studenter i organisasjons- og ledelsesfag. - Å lede endringsprosesser: ledelse av organisasjonsendringer; ledelse og kompetansestyring; skjulte feller i beslutningsprosessen. - Makt, innflytelse og påvirkning: makt, politikk og innflytelse; lederens påvirkningskraft. - Spesielle former for ledelse: selvledelse; teamledelse Mange av kapitlene er skrevet av internasjonalt anerkjente forskere innen ledelsesfaget. Noen av bidragene tilhører klassikerne innen faget. I tillegg er norske bidrag inkludert, slik at boka gir et utfyllende bilde av lederskapets natur, utfordringer og muligheter. Alle kapitlene er forskningsbaserte.

Endring: systeminspirert ledelse i praksis, Anne Rød:
Endring. Noen har det i blodet, mens andre skyr det som pesten. Alle blir vi utsatt for endring, privat og på arbeidsplassen. En ny generasjon arbeidstakere forholder seg til arbeidslivet på en annen måte enn tidligere generasjoner. Vi trenger en annen kompetanse og et annet lederskap, men hvordan ser lederskapet ut? Hvorfor trenger vi en ny tilnærming for å lykkes med endring? Systeminspirert ledelse har sin opprinnelse i Systems Inspired Leadership. og Relationship Systems Intelligence. ved CRR Global i USA. Det handler om å skifte fokus og være åpen slik at vi ser gruppen som en helhet (et relasjonssystem) istedenfor en gruppe med enkeltindivider. Dermed får vi tilgang til gruppens totale potensial. Samtidig økes forståelsen for egen og andres måte å kommunisere på, og man blir bevisstgjort sin egen effekt på andre. Med systeminspirert ledelse skifter man fokus fra egobaserte politiske hensyn og agendaer, til et større samlet ansvar for fellesskapet. Metoden gir team og organisasjoner tilgang til handlingsmønstre som fører til økt effektivitet, engasjement og eierskap til alle prosesser, deriblant endringer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...