tirsdag 15. oktober 2013

Hva er verdibasert ledelse?

Innenfor ledelsesfaget omtales mange ulike former for lederskap; endringsledelese, utviklingsledelse, balansert målstyring, og kvalitetsledelse, for å neven noen. Teoriene og definisjonene er også mange, men de er alle enige om at ledelse omhandler en form for innflytelse over andre personer, og helst på en slik måte at man styrer de som blir ledet mot et bestemt mål. 


Verdibasert ledelse kan føres tilbake til House som knyttet begrepet opp mot lederens evne til å uttrykke en verdibasert visjon, og via den skape et engasjement hos sine kunnskapsmedarbeidere. Men hva betyd dette i praksis?

Verdibasert ledelse handler i like stor grad om å skape en lærende og involverende bedriftskultur som den handler om utvikling av lederens personlighet. Virksomheten og organisasjonen skal være en arena for læring og vekst. Lederens rolle er å skape en enhet som medarbeiderne ønsker å tilhøre i. Virkemidler som lederen spiller på er medarbeidernes ønske om å få utnytte egen kreativitet og evner til å bidra med å skape noe. Dette er en drivkraft som alle mennesker har. Denne drivkraften benyttes også til å utvikle den enkelte medarbeiderens komptanse.

Ledernytt:Fokus på de menneskelige drivkrefter – verdibasert ledelse!

Medarbeiderne i en verdibasert organisasjon er i høy grad selvstyrende, men forutsigbare og lojal. Lederen utøver mindre kontroll og mer delegering.

Verdibasert ledelse er ikke enkelt
Verdibasert ledelse handler om menneskers personlige integritet, etikk og moral. Hvordan det står til med disse faktorene hos den enkelte medarbeider kan være vanskelig å avdekke. Dernest handler verdibasert ledelse om følelser. Det er følelsene våre som forteller oss om handlingene eller beslutningene er riktige eller ikke - om vi handler i tråd med verdigrunnalget. Når følelsene blir et styringsverktøy kan det bli utfordrene. Mange ledere er redd for egne - og andres - følelser.

Ukeavisen Ledelse: Feiltolket verdibasert ledelse

I mange organisasjoner har verdiformuleringer ikke blitt annet enn tomme ord, som ingen egentlig bryr seg om. Verdiene som løftes frem blir for generelle, lite konkrete og skaper ingen engasjement, følelse eller forpliktelse.

Om verdibasert ledelse er veien til suksess i fremtiden; gjenstår å se.
Les mer om emnet (Addlinks):
Verdibasert ledelse - Betingelser for utøvelse av moderne lederskap, Rudi Kirkhaug: Verdier ligger i bunn for all menneskelig atferd på godt og vondt. De senere årene har verdibasert ledelse fått stadig mer oppmerksomhet, både fra forskning og praksis. Denne boken besvarer alle de sentrale spørsmålene knyttet til bruk av verdier som lederverktøy: * Hva er verdier? * Hva er verdibasert ledelse? * Kan verdibasert ledelse erstatte målstyring og regelstyring? * Kan verdier gi ledere autoritet og makt? * Kan verdier bidra når det gjelder intern og ekstern tilpasning, endring, utvikling, motivasjon, identitet og omdømme? * Hvilke betingelser må være til stede for at verdier skal kunne brukes som lederverktøy? Gjennom sin vinkling og tilnærming henvender boken seg til studenter innen ledelse og organisasjon, men også til ledere på alle nivåer i offentlig og privat sektor.

Verdier som virker - Erfaringer med verdibasert ledelse i kunnskapssamfunnet, Tor Dahl: Boken er svært aktuell med sin redegjørelse for hva kunnskapssamfunnet virkelig krever. Den beskriver kontrastene mellom hvordan mennesker tenker og handler i industrisamfunnet og kunnskapssamfunnet. Likeledes drøfter forfatteren paradokset mellom medarbeidernes økende kunnskaper, samt større forventninger til selvstendighet og frihet, samtidig som ledelsens kontroll og styring forsterkes i mange bedrifter. Konsekvensene blir passive og uinspirerte medarbeidere, som fører til høyere fravær og turnover.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...